آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید تکه‌ای یخ آب می‌شود ، علامت آن است که امری باعث نگرانی و تشویش شما می‌شود . ولی به زودی برایتان سود زیادی را به دنبال خواهد آورد .

اگر ببینید که پس از یخبندانی سخت و طولانی یخ‌ها آب می‌شود نشانه‌ی آن است که در شرایطی بسیار مساعد زندگی خواهید کرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب چیزی در حال آب شدن : با مشکلات غیر منتظره مواجه میشوید

غذاهای یخ زده به آرامی آب میشوند : یک خطری در نزدیکی شما پنهان شده .

یخ آب میشود : دوستان یک بازی زشت با شما خواهند کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید