آسیابان در خواب ، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و چیزی به دست می آورد ، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند .

محمد بن سیرین گوید :

دیدن آسیابان در خواب به تاویل ، مردی بود که مردم را دردست ا و روزی بود و چون آسیابان جوان بود ، به تاویل نیکو باشد و اگر بیند که آسیاب به خر میگردد یا با شتر ، و آرد نیکو فرو می آید ، دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود . اگر به وقت گردیدن ، آسیابان بانگ سنگ آسیاب بشنود ، کار وی قوی گردد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است که محیط پیرامونتان امیدوارکننده خواهد شد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شکست مواجه می شود ، نشانة آن است که تصورات او دربارة ثروت نامزدش به یأس مبدل می گردد .

3- آسیابان در خواب ، کسی بود که روزی اهل خانه به سبب آن بود که می‌گردد و چیزی به دست می‌آورد ، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب آسیابان دیدید ، علامت آن است که محیط اطراف شما در زندگی بسیار امیدوار کننده خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید