لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب دیدید که آسیبی شما را تهدید می‌کند ، علامت آن است که گرفتاری و خطری در زندگی شما را تهدید می‌کند .

اگر دیدید که در مقابل ضربه‌ای از خود محافظت می‌کنید ، دلیل بر آن است که مقام و شغلی بسیار بالا نصیب شما خواهد شد .

اگر در خواب آسیب همراه با درد باشد ولی خونی در کار نباشد خوب نیست ، باید صدقه داد . ولی اگر خون آمد چیزی نیست .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید آسیبی به شما وارد آمده است ، دلالت بر آن دارد که گرفتاری ، شما را تهدید می کند .

2ـ اگر خواب ببینید در مقابل ضربهای که به شما می خورد از خود دفاع می کنید ، نشانة به دست آوردن پست و مقامی بالاتر در شغل است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید