درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب افریقا : منفعت مالی

افریقا را روی نقشه مشاهده می کنید : دارایی شما ازیاد پیدا می کند .

به تنهایی به افریقا سفر می کنید : دوستان جدید پیدا می کنید

با دیگران به افریقا سفر می کنید : مرتکب کارهای بی دلیل و قابل سرزنش خواهیدشد .

رفتن به افریقا : شادی بزرگ

از افریقا بر می گردید : مصیبت بزرگی در انتظارشماست .

شما به افریقا تبعید شده اید : شانس و خوشبختی .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید