آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید ، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگی نصیب شما خواهد شد . اگر خود را در حال آموزش دیدن ببینید ، دلیل آن بود که با دوستان خوش برخورد و بسیار شوخ طبع رفت و آمد خواهید داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید