ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که آهو رافرا گرفت ، دلیل که کنیزک خوب روی او را حاصل شود . اگر بیند که گلوی آهو را ببرید ، دلیل که دوشیزگی دختری را به برگیرد . اگر بیند ه آهو را از قفا گلو ببرید ، دلیل که با کنیزکی به خلاف شریعت مجامعت کند . اگر بیند که پوست آهو را بکند ، دلیل که با زنی غریب زنا کند . اگر بیند که پوست آهو همی خورد ، دلیل که او را از زنی خوبروی مالی حاصل شود . اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد ، دلیل کهم او را از زن مال رسد . اگر بیند که آهو را بکشت ، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود .

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که بی آن که گرد آهو رود ، آهو بیفکند ، دلیل کنیزکی یا زنی را دوشیزگی ببرد . اگر بیند که آهو وقت شکار بیفکند ، دلیل که غنیمت یابد . اگر بیند ه آهو در خانه او بمرد ، دلیل که از جهت زن ، غم و اندوه به ا و رسد . اگر بیند که آهو را به سنگ یا تیز زد ، دلیل که سخن ناسزا گوید زنی را .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسی بدو داد ، دلیل کند کمه وی زا از کمنیزکی فرزند آید .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود .

اول : زن ،

دوم : کنیزک ،

سوم : فرزند ،

چهارم : منفعت از زنان .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن آهو در خواب تعبیر خوبی دارد ، برای افراد جوان نشانة دوستیهای پاک و عمیق است . برای افراد متأهل نشانة زندگی آرام و دور از دغدغه است .

2ـ اگر خواب ببینید آهو شکار کرده اید ، علامت آن است که در دست دشمن گرفتار خواهید شد و در اهداف خود شکست خواهید خورد .

3- اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید ، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست ، شانس بزرگی را در زندگی از دست خواهید داد . اگر آهوی رام را دیدید ، با بچه‌های خود اوقات و احوال خوبی خواهید داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید