لوک اویتنهاو می گوید :

جان دادن : یک سلامتی قدرتمند

دیدن کسی که جان میدهد : نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن میبینیم

زنی در حال جان دادن : از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانة آن است که شما و دوستانتان بداقبال هستید .

2ـ اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید ، علامت آن است که با بی توجهی خود ارزش کارتان را کم می کنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می کند .

3ـ اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید ، نشانة آن است که از خطری خواهید گریخت .

4ـ اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است که با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید