محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که بارش یا چیزی دیگر بارش همی بود او را سود و منفعت بود .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که رسن یا جامه پشمین بود ، دلیل است که در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید