آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن اسارتگاه در خواب ، علامت آن است که به بدبختی دجار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می شوید ، علامت آن است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خود را آزاد خواهید ساخت .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید