تعبیر خواب استعفاء | معنی دیدن استعفاء در خواب | تفسیر خواب استعفاء از نظر معبرین

خواب استعفاء

برای خواندن تعبیر خواب استعفاء و معنی خواب استعفاء از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید از مقامی استعفاء می دهید ، علامت آن است که وظایف جدید را به نحوی نامطلوب آغاز خواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران از مقام خود استعفاء می دهند ، علامت آن است که خبرهایی ناخوشایند به گوشتان خواهد رسید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید