محمد بن سیرین گوید :

دیدن اسفناج در خواب ، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وی ، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد ، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن اسفناج در خواب ، نشانه‌ی سلامتی کامل است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید