هانس کورت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‌اید ، نشانه‌ی غم و اندوه است .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده ، به معنای آن است که در اثر بی‌دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می‌شود .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما اسهال دارید : یک هدیه پر ارزش دریافت میکنید .

داروی ضد اسهال می خورید : عاقبت بخیر خواهید شد .

بچه ها اسهال دارند : به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد .

تمام فامیل همگی اسهال دارند : مشکلات بی خطر

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید