آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید روی یخ اسکیت بازی می کنید ، نشانة آن است که در آستانة از دست دادن موقعیتی ارزشمند قرار گرفته اید . اگر خواب ببینید هنگام اسکیت بازی یخ می شکند و در آب فرو می روید ، نشانة آن است که از نصیحت های دوستانی با ارزش برخوردار خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول اسکیت بازی هستند ، علامت آن است که نام شما را در کنار نامی که شما ستایشش می کنید ، با رسوایی یاد خواهند کرد .

3ـ دیدن کفشهای اسکیت در خواب ، نشانة آن است که با هم نشینان خود سر سازگاری نخواهید داشت .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن ، نشانه‌ی آن است که باید در تصمیم‌گیری خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید . اگر در خواب ببینید که فردی کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است ، نشانه‌ی آن است که با فرد جدیدی آشنا می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید