لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که مشغول اسکی روی یخ هستید ، نشانه‌ی آن است که برای پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده می‌کنید و اگر دیگران را مشغول بازی دیدید ، نشانه‌ی آن است که شما بین دوستانتان تفرقه می‌اندازید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که در هنگام اسکی یخ می‌شکند ، نشانه‌ی آن است که از حمایت دوستی ارزشمند برخوردار می‌شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید