کسی که موی جلوی سرش ریخته باشد

محمد بن سیرین گوید :

اگر کسی طاس به خواب بیند بر سر او موی رسته بود ، دلیل که او را مالی اندک حاصل شود . اگر دید او طاس شد ، دلیل که از غم و اندوه رسته گردد . اما اگر زنی بیند طاس شود ، دلیل که در زینت و آرایش نقصان پذیرد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اصلع دیدن به خواب بازرگان را فائده بود و پیشه کار را کسب و صناعت و پادشاه را تفکر و زنان را نقصان زینت بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید