لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید کسی به چیزی اعتراف می‌کند ، بیانگر آن است که به شما تهمت می‌زنند . اگر در خواب ببینید که از کسی اعتراف می‌گیرید ، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت می‌کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید