درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما اعلام خطر می کنید : نقشه هایتان را دنبال کرده و آنها را عملی کنید ، حتما موفق خواهید شد .

شما اعلام یک خطر آتش سوزی را می شوید ، درحالیکه خوابیده اید : خبرهای غیره منتظره

اعلام خطر را می شنوید در حالیکه بیدار هستید : یک تغییر مهم در زندگیتان رخ خواهد داد .

از یک اعلام خطر وحشت می کنید : دردسر و ناراحتی در پیش است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید