هانس کورت می‌گوید :

اگر خواب دیدید که در لذت‌های جسمانی افراط می‌کنید ، نشانه‌ی بیماری یا ضرر مالی است و اگر دختری چنین خوابی ببیند ، بدین معنا است که اطرافیان خود را دچار ناراحتی می‌سازد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید