تعبیر خواب افلیج | معنی دیدن افلیج در خواب | تفسیر خواب افلیج از نظر معبرین

خواب افلیج

برای خواندن تعبیر خواب افلیج و معنی خواب افلیج از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید افلیح شده اید ، نشانة آن است که قراردادهایی بی ثبات با دیگران می بندید .

2ـ اگر خواب ببینید دوستتان افلیح شده است ، علامت آن است که دچار بیماری و تردید خواهید شد . تردیدی که به درون خانة شما نیز نفوذ خواهد یافت .

3ـ اگر کسی خواب ببیند یارش افلیج شده است ، نشانة آن است که نارضایتی از موضوعی شادمانی او را تحت الشعاع قرار خواهد داد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید