درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک یک شخص اونیفورم پوش : شانس به شما روی خواهد آورد .

افسران اونیفورم پوش : ترفیع خواهید گرفت

سربازان اونیفورم پوش : با مشکلات و ناراحتیهای بسیار روبرو هستید .

یکی از اعضاء خانواده تان اونیفورم پوشیده : افتخار و تشخص

اونیفورم پوشیده اند : در قبال شجاعتتان پاداش خواهید گرفت .

اونیفورم می فروشید : دوستانتان از نفوذشان استفاده خواهند کرد تا به شما کمک کنند .

مردان که در سر کار اونیفورم پوشیده اند : به شما پول زیادی خواهد رسید .

زنانیکه اونیفورم پوشیده اند : شما خیلی متکبرید .

زنانیکه اونیفورم نظامی بتن دارند : شما در سطحی نیستید که بتوانید وظایفتان را انجام دهید .

خواب اونیفورم مستخدمین یا کارمندان را می بینید : دشمنانتان شکست خواهند خورد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید