محمدبن سیرین گوید :

اژدها به خواب دیدن ، دشمن بزرگ و قوی بود . اگر بیند اژدهائی داشت ، دلیل که با بزرگان پیوندد . اگر با اژدها جنگ و نبرد می کرد و بر او خیره شد ، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند . اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد ، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید .

جابر مغربی گوید :

اگر بیند اژدها وی را فرو خورد ، دلیل بیم از دشمن بود ، که وی را هلاک نماید . اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود ، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد .

لوک اویتنهاو می گوید :

اژدها : موقعیت ناجور

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اژدها یک جانور افسانه ای است . در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است . و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد . معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند . اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد . کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است . پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم .

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن اژدها در خواب ، نشانة آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوسهای شما سوء استفاده کنند ، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‌ای دیدید ، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‌ای همنشین می‌شوید . دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است . دیدن اژدهای زخمی در خواب ، نشانه‌ی دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر می‌رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را می‌کشید ، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می‌کنید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اژدها : ثروت بزرگ

تعداد بسیاری از اژدها : ناکامی عشقی

یک ارتشی خواب اژدها ببیند : یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد .

یک دختر جوان خواب اژدها ببیند : شادی بزرگ نصیب او می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید