منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بازی در اینجا جست و خیز و بازی است آن طور که کودکان بازی می کنند و به دنبال یکدیگر می دوند . با مهره بازی کردن و انواع سرگرمی های دیگر از این قبیل مورد نظر نیست فقط جست و خیزهای شادمانه ، مثل گرگم به هوا ، اکردوکر ، قایم موشک و غیره . این نوع بازی ها در خواب کسالت و اندوه است . اگر در خواب دیدید که بازی می کنید و می دوید و می خندید کسالتی و غمی برای شما پیش می آید . چنانچه مشاهده کردید که در خواب با کودکان بازی می کنید و آنها شما را مانند خودشان پذیرفته اند در آینده نزدیک عملی انجام می دهید که مردم شما را تخطئه می نمایند و سرزنش می کنند و شما از کرده خویش نادم و شرمگین خواهید شد . اگر ببیند که بچه ها بازی می کنند و شما به تماشا ایستاده اید در محیط خانواده شما بحث های ناخوشایند پیش می آید . اگر خانم و کدبانوی خانه ببیند که بازی می کند با شوهرش و اقوام منتسب به شوهرش اختلاف خواهد یافت که بزرگی و کوچکی آن به اندازه هیاهویی است که در نتیجه بازی به وجود آمده بود . اگر در خواب ببیند که صدای بازی کودکان را می شنوید خبری غمناک دریافت می کنید و احتمالا مردم درباره شما بد خواهند گفت .

اکثر افراد در خواب بازی‌های مختلفی رامشاهده می‌کنند . برخی از این خوابها ساده و صرفابرگرفته از زندگی روزمره ما هستند ، مثل بسکتبال . دیگر بازی‌ها در خواب عجیب و غریب ، باور نکردنی ، حیرت آور و کاملا واهی و نامعقول و حتی برخی ازآنها آزارگرانه هستند . برای تعبیر هر چه بهتر این‌گونه خوابها لازم است که حال و هوای عمیق وواکنش‌های احساسی تان را در آن‌ها بررسی نمایید . ممکن است در خوابتان برای تفریح مشغول بازی‌باشید ، که گاه و بیگاه رخ می‌دهد . ولی دیگرخوابهای « بازی کردن « می‌توانند نشان دهنده چالش‌هایی در زندگی تان ، ماهیت رقابت طلبانه و بلندپروازانه یا ساده لوحی ، ناپختگی ، خامی و بچگی‌شما باشند . این خوابها می‌توانند برملا کننده اهداف‌و نیات شما برای کسب موفقیت یا شیوه‌ای آسان وراحت برای خارج ساختن نیرو و انرژی بالای شماباشند . هم چنین مشاهده بازی در خواب می‌تواندنمایانگر « بازی زندگی « باشد . اگر در خوابتان مشغول‌بازی عجیبی با افراد آشنا بودید ، لازم است که به‌دقت رفتار ، کنش و تأثیر متقابل خودتان را با آنها ونقشی را که هر یک در خوابتان بازی می‌کنند ، بررسی کنید .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن هر نوع بازی در خواب ، به این معنا است که با انجام کارهای نادرست نمی‌توانید به هدف خود دست یابید . توپ بازی در خواب ، به این معنا است که کاری انجام می‌دهید که مورد تمسخر دیگران قرار می‌گیرید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بازی سرپول : پول فراوان

یک بازیکن : همه چیز به میل شما پیش میرود .

در بازی برنده می شوید : زندگی شما بسیار لذتبخش خواهد شد .

دربازی می بازید : رنج شما کاهش می یابد .

بازی شطرنج : وقتتان را بیهوده تلف می کنید .

ورق بازی می کنید : اعتبار و احترامتان را از دست میدهد .

با یک دوست بازی می کنید و برنده می شوید : یکی از عزیزانتان را از دست می دهید .

با یک دوست بازی می کنید و می بازید : شما

کس دیگری را دوست دارید .

بچه ها بازی می کنند : شانس به شما روی می آورد .

در یک بازی ورزشی بازی می کنید : پول

دیگران بازی می کنند : نگرانیها بر طرف می شوند .

در یک فانفار مشغول بازی هستید : موفقیت شما به تاخیر افتاده است .

در شرط بندی و بخت آزمایی شرکت می کنید : اشیاء قیمتی روی زمین پیدا خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید