درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما از کسی یا جایی بازدید می کنید : درعملی کردن نقشه هایتان با مانع روبرو خواهید شد .

به دیدن بستگان می روید : مورد سوءظن دیگران قرار می گیرید .

یک دوست به دیدن شما می آید : ضرر مالی در کار

یک پزشک شما را عیادت می کند : از دیگران پیشی می گیرید .

شما به دیدن دوستان می روید : موقعیت شما ابدا خوب نیست .

دوستان متعددی به دیدن شما می آیند : به زودی خبرهای خوش دریافت می کنید .

شما از دیگران دیدن می کنید : یک محکمه در پیش دارید .

دیگران برای کار به دیدن شما می آیند : غم بزرگی باعث ناراحتی شما خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید