اچ میلر می‌گوید :

مشاهده‌ی بال پرندگان در خواب ، نشانه‌ی به دست آوردن ثروت است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان ، بال و پر دارید ، یعنی غم و ناراحتی شما را تهدید می‌کند .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید که بال درآورده اید ، علامت آن است که به خاطر جدایی از فرد مورد علافة خود که به سفر رفته است ، احساس ناامنی و اضطراب خواهید کرد .

2ـ دیدن بال پرندگان در خواب ، علامت آن است که بر تنگ دستی و فقر غلبه خواهید کرد و به ثروت و افتخار دست خواهید یافت .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بال : از دست دادن پول

یک فرشته بالدار : خوشبختی

بالهای یک پرنده : احترام و امتیاز

یک فرشته با بالش شما را نوازش می کند : شادی و تسلی خاطر

بالهای پرنده های اهلی : یک عشق بزرگ و خوشبخت

شما خودتان بال دارید : موانع متعدد سر راهتان پدیدار می شوند .

بچه ها بال دارند : ثروت

بالهای شکسته : ضرر مالی

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید