لوک اویتنهاو می گوید :

برده : فقر

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که برده هستید ، یعنی در انجام کارهایتان موفق می‌شوید . دیدن برده در خواب ، نشانه‌ی آن است که باید با تمایلات نفسانی خود مبارزه کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید