آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب برچسب : خبرهای بسیار مهمی دریافت میکنید .

روی یک پاکت یا بسته برچسب می چسبانید : بزودی سفری طولانی در پیش دارید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید