لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی بشقاب در خواب ، بیانگر شرکت در یک مهمانی دوستانه است . اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته ، نشان‌دهنده‌ی آن است که در یکی از کارهایتان سود فراوانی نصیب می‌شود .

آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی بشقاب مسی در خواب ، بیانگر آن است که عده‌ای تلاش می‌کنند تا خانواده‌تان را از هم بپاشند .

دیدن بشقاب در خواب ، نشانة صرفه جویی کردن در زندگی و یافتن همسری شایسته است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید