آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید ، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست می‌شوید . اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته ، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید