لیلا برایت می‌گوید :

مشاهده‌ی بلدرچین در خواب ، دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختی است .

2ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختی بزرگی است .

3ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار می کنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت می ورزید .

4ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد ولخرجی خواهید کرد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید