محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی به خواب دید بوق می زند و بوق زدن را نمی دانست . دلیل که مردم از از سر خود آگاه کند . اگر بیند بوق می زند ، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود .

جابرمغربی گوید :

بوق زدن به تاویل ، مردان را مصیبت است و زنان را رسوائی و ظاهر شدن راز ایشان .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

بوق زدن در خواب بر چهار وجه است .

اول : خبر دروغ .

دوم : سخن مکروهو ناپسند .

سوم : ظاهر شدن راز .

چهارم : مصیبت وگناهاست .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بوق زدن در خواب کاری است آمیخته با تزویر و ریا و از جهتی توسل به دروغ گوئی و خیانت . ممکن است در ا تومبیل باشیم و بوق بزنیم یا بوقی در دست داشته باشیم و در آن بدمیم . در مورد اول خواب ما گویای اینست که کاری نیرنگ آمیز می کنیم . هدفمان ایجاد محبوبیت بیشتر است اما به شکست می انجامد و اثری نامطلوب باقی می گذارد . در مورد دوم یعنی دمیدن در بوق دستی خواب ما می گوید دروغی می گوئیم که فاش می شود و شرمندگی و ندامت می آورد . برای زنان بوق زدن به هیچ وجه خوب نیست و گویای رسوایی است . چنانچه زنی در خواب ببیند که بوق می زند ، چه در اتومبیل باشد و چه در بوق بدمد ، خواب او می گوید کاری زشت انجام می دهد که به رسوایی و بدنامی می کشد و چنین زنی باید به شدت مراقب اعمال و رفتار خویش باشد . اگر در عالم خواب صدای بوق شنیدیم و ندانستیم از کجاست یاوه و دروغ می شنویم . اگر دیدیم که کسی بوق می زند و از مقابل ما به سرعت عبور می کند ، شخصی دروغ می گوید و خیانت می ورزد اما زیانش به ما نمی رسد ولی اگر بوق زد و نزدیک شد به ما دروغ می گوید و هدف خیانت او ما هستیم .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ شنیدن صدای بوق در خواب ، علامت آن است که اخباری به گوش شما می رسد که باعث شادمانی شما می گردد .

2ـ دیدن بوق شکسته در خواب ، نشانة وقوع مرگ یا تصادف است .

3ـ اگر خواب ببینید بچه ها با بوق بازی می کنند ، علامت آن است که در محیط خانوادة شما همواره تفاهم حکمفرماست .

4ـ اگر زنی خواب ببیند در بوقی می دمد ، علامت آن است که نگران آن است که تاریخ ازدواج او در چه زمان خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید