حضرت دانیال گوید :

بیابان در خواب قسمت و روزی است به قدر بزرگی و فراخی آن . اگر بیند در بیابان ها تنها بود ، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد . اگر بیند با گروهی در بیابان می گشت ، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزی بر وی گشاده شود .

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسی بیند که از بیابان بیرون آمد ، دلیل که از غم و اندوه رسته شود . اگر بیند در بیابان شد ، دلیل که غمگین و مستمندگردد .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن بیابان در خواب بر چهاروجه است .

اول : روزی و قسمت .

دوم : حیرت و سرگشتی .

سوم : عناد و رنج .

چهارم : بیم و خطر و هلاک ، مگر از وی زود بیرون آید .

در مورد رویای بیابان جنانجه زود از آن خارج شد ، تعبیر جندان ناخوشایند نیست .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد . معبران نوشته اند که بیابان قسمت و روزی است . بیابان در خواب های ما انتظار و توقعی است که از دنیا داریم و این متناسب است با بزرگی و وسعت بیابان .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید هنگام شب در بیابانی لم یزرع سرگردانید ، نشانة قحطی و زیان و از کف دادن دارایی است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در بیابانی تنهاست ، علامت آن است که اگر محتاط نباشد سلامت و آبرویش در معرض خطر قرار می گیرد .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما در بیابان سفر می کنید : غم و خجالت به همراه شما سفر می کند .

در یک طوفان شن از بیابان عبور می کنید : برای یکی از نقشه های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد .

در هوای بد از یک بیابان عبور می کنید : دوستان به شما خیانت می کنند .

به اتفاق اشخاص دیگر در بیابان هستید : هماهنگی دربین دوستان

دیگران در بیابان سفر میکنند : گرفتاری و دردسر

خواب یک بیابان برهوت و بدون آبادی : یک جشن در خانه شما برپا خواهد شد .

2- دوستان قدیمی را حفظ کنید .

یک قطعه زمین خشک و بایر : از دیگران زیادی انتظار کمک و فداکاری دارید .

یک بیابان که فقط حیوانات وحشی در آن زندگی میکنند : یک کار سخت در انتظار شماست .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید