آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید ، بیانگر تجربیاتی تلخ است .

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار می‌شوید ، نشان‌دهنده‌ی موفقیت در انجام کارها است .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما را بیدار می کنند : مراقب باشید دردسرهای بسیاری به شما نزدیک می شوند .

شما خودتان بیدار می شوید : درکارها موفق خواهید شد .

اعضاء خانواده را بیدار می کنید : مخالفان شما به هدفشان نرسیده اند .

اشخاص دیگر را بیدار می کنید : وقایع خوشایند در انتظار شما هستند .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما به مدت طولانی بیداری می کشید : وجدان شما بسیار مغشوش است .

دیگران به خاطر شما بیداری می کشند : خواسته شما برآورده می شود ولی با تاخیر .

شما بالای سر یک بیمار بیماری می کشید : پول و شادی

بالای سر مرده بیدار می مانید : تمامی آرزوهایتان برآورده می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید