منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بید به معنی حشره پشم خوار دشمنی است ضعیف اما زیانکار و خطرناک . بید در خواب های ما کسی است از نزدیکان و شاید از افراد خانواده که به عمد یا به سهو همت به نابودی شما گماشته و با اعمال دانسته یا ندانسته خود چنان زیان می رساند و یران و منهدم می کند که خودتان نمی فهمید و وقتی آگاه می شوید که نمی توانید جبران کنید و کار از کار گذشته است . دیدن بید در خواب دیدن دشمن است و اگر ببینید که درخانه شما بید پیدا شده خواب شما از دشمنان داخلی شما خبر می دهد . اگر فرش شما که روی آن می نشینید بید گذاشته باشد جفت شما به شما دروغ می گوید و خیانت می کند و زیان می رساند و این برای زن و مرد یکسان است . اگر بید را در کلاه خود یافتید به آبروی شما لطمه وارد می آید و دشمن ، حیثیت شما را لکه دار می کند و اگر در خواب دیدید که بید را کشته اید و خانه را از وجود آن پاک کرده اید نشان آنست که بر دشمن یعنی همان دشمن ضعیف چیره می شوید .

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب درخت بید : ناکامی در عشق

ترکه های بید : پول

یک درخت بید را اره می کنید : به شما خیانت میشود .

دیگران با چوب درخت بید کار می کنند : دردسر بزرگ .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید