درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما کارهایی از روی بی عقلی می کنید : پول بدست می آورید .

دیگران بی عقلی می کنند : شادی ناخواسته

بچه ها بی عقلی می کنند : پول

معشوق شما بی عقل است : باید بکلی مسیر زندگیتان را عوض کنید .

دو دوست که هر دو بی عقلند : آنها هر دو زجر خواهند کشید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید