درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیوفا هستید : یکنفر از اعتماد شما سوء استفاده می کند .

یک مرد خواب ببیند که به زنش وفادار نیست : دلتنگی و ناملایمت در خانه

یک زن خواب ببیند که به شوهرش بی وفاست : احتمال دارد که حامله باشد .

یک مرد به نامزدش بی وفاست : پول هنگفتی درانتظارش است .

یک زن به نامزدش بی وفاست : خبرهای بد دریافت می کند .

یک مرد مجرد به معشوقه اش بی وفاست : خطر مرگ

یک زن مجرد به معشوقه اش بی وفاست : به شما خیانت می شود .

دیگران به یکدیگر بی وفا هستند : از طرف یک مرد نادرست به شما پولی می رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید