منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

اگر در خواب تابوت دیدید نترسید زیرا عمر شما طبیعی است و دیدن تابوت در خواب ارتباطی با مرگ و زندگی ندارد . نفایس نوشته تابوت ملک وسیع و بزرگ است و مرده مال حرام در حالی که

مرحوم مجلسی مرده را مال و منال و خیر و برکت تعبیر کرده است . اگر دیدید خودتان تابوت می سازید ساختمان می سازید ساختمانی که سالیان دراز بر جا می ماند و خودتان هم از آن بهره مند می گردید . اگر در خواب دیدید که تابوتی را به دوش می برند و شما هم در زمره تشییع کنندگان هستید خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید . اگر گمشده ای دارید که آن را از دست رفته می پندارید باز می یابید . اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و ندانستید درون آن چیست یا کیست با موردی برخورد می کنید که نمی دانید سود بخش است یا زیان آور که ممکن است سود آور باشد . به هر صورت دیدن تابوت در خواب وحشتناک نیست و نباید بیننده خواب بترسد .

لوک اویتنهاو می گوید :

تابوت : زندگی طولانی و خوش

دراز کشیدن درون یک تابوت : موانع بر سر راه

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن تابوت در خواب ، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است . دیدن جنازه در تابوت ، نشانه‌ی غم و ناامیدی است . اگر خواب ببینید در تابوتی هستید ، یعنی بیماری خطرناکی شما را تهدید می‌کند .

لیلا برایت می‌گوید :

دیدن تابوتی خالی در خواب ، نشانه‌ی آن است که از موضوعی نگران می‌شوید . اگر در خواب زیر تابوتی را بگیرد نشانه‌ی شنیدن اخبار خوب است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید