لیلا برایت می‌گوید :

تجارت کردن در خواب ، نشانه‌ی بستن قراردادهای مهم است .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که در تجارتی شکست می‌خورید ، یعنی باید برای مدتی با مشکلات زیادی مبارزه کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید