آنلی بیتون می‌گوید :

بازی تخته نرد در خواب ، بیانگر آن است که دوستانتان رفتار مناسبی با شما ندارند . باختن در بازی تخته نرد ، بیانگر آن است که عده‌ای محبت‌های شما را نادیده می‌گیرند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید