محمدبن سیرین گوید :

مردی بدگوهر بدکردار است ، زیرا که اصل وی ، سپند است و سپند را به سرکه نیز بیاغازانند و مدتی رها کنند . تا طبع و طعم وی ازحال خود بگردد و بعد از آن وی را بکارند ، چون برآید ، ترخون است . اگر بیند ترخون داشت ، یا کسی به وی داد ، دلیل که از آن مرد وی را مضرت و زیانی رسد . اگر بیند ترخون به کسی داد ، یا از خانه بیرون انداخت ، دلیل که از صحبت چنین مردی جدائی جوید و از او دور شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

از سبزیهای خوردنی است و طعم تند دارد و همراه نعنا به بازار عرضه می شود . ترخون پیام آور بهار است . این سبزی تخم خاصی ندارد که بکارند و ترخون به بار آورند بلکه دانه های اسفند را که در آتش بریزیم با سرکه مخلوط می کنند و مدتی می گذارند اسفند در سرکه خیس بخورد ، پس از مدتی اسفند خیس شده در سرکه را می کارند که ترخون بار می دهد . تندی و تیزی سرکه و دانه اسفند و طعم تند خود ترخون در تعبیر آن موثر است و به همین علت معبران کهن در خواب ترخون را آدم بد دانسته اند که زیان می رساند . ولی در واقع ترخون پیام آور بهار است و دیدن آن در خواب بد نیست . چنانچه در خواب ترخون را ببینیم بهتر از اینست که آن را بخوریم . دیدن ترخون در خواب شادی و فرح و نشاط است اما خوردن آن غم و رنج است که البته زیاد جدی و بزرگ نیست . برخی از معبران نوشته اند ترخون زن چابک و زرنگ و ریزنقش و پرتحرک است . زنی که در عین زیبایی و ظرافت ، زیاد حرف می زند و زبانش تلخ است و سخنان نیشدار می گوید و چنانچه در خواب دیدیم دسته ای ترخون داریم یا از زمین کندیم با زنی دارای این خصوصیات رو به رو می شویم .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید