منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

ترن زندگی است و کوپه خانواده . معبران خارجی تا آن جا که نوشته هایشان را به دست آورده ام ترن و قطار را زندگی تعبیر کرده اند و کوپه را خانواده دانسته اند که تعریفی درست به نظر میرسد . وفتی سوار ترن می شویم البته خودمان می دانیم که به کجا می خواهیم برویم ولی اگر ترن مسیر خود را تغییر دهد از شهر و دیار دیگر سر در می آوریم که با مقصد ما فاصله ای بعید دارد . در زندگی نیز هدف ما مشخص است و می کوشیم که به سعادت برسیم ولی در زندگی ما را به جائی می برد که نمی خواهیم . گاهی این تحول و تغییر مسیر ارادی است و گاهی غیر ارادی . آن چه غیر ارادی است در خواب به صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر می شود و به ما هشدار و بینائی می دهد . اگر در خواب دیدید که ایستا ده اید و ترن از راه می رسد و قطار حرکت می کند و یا از دور حرکت یک ترن را می بینید سفری برای شما پیش می آید . مشاهده ترن در هر حالت به شرطی که سوار آن نباشید صرفا یک مسافرت است که بیننده خواب می رود . زمان سفر شما به دوری و نزدیکی قطار از شما مربوط است و طول سفر به اندازه ترن و کوپه های آن . صدای سوت ترن خبری است که از مسافر یا غائبی به شما می رسد . چنان چه دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می کنید و مناظری را می بینید که از پیش چشم شما می گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می آید . وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می افتد . کسانی که در ترن با شما هستند همان کسانی می باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت . اگر درون یک کوپه بودید آن ها که هستند افراد خانواده شما را تشکیل می دهند . اگر ترن شلوغ باشد عده زیادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه را به تنهائی می پیمائید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید