منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تریبون در خواب تجسمی است از غرور و خود خواهی و تفاخر و زیاده طلبی . چنان چه در خواب ببینید پشت تریبون ایستاده اید و حرف می زنید گرفتار غرور و زیاده طلبی خواهید شد . اگر ببینید کسی دیگر پشت تریبون ایستاده و سخن می گوید با انسانی مزاحم و تصدیع دهنده بر می خورید و آشنا می شوید . اگر تریبون خالی دیدید زمینه ای پیش می آید که شما خود را بنمایانید اما نه آن طور که واقعا هستید بل که به تظاهر و ریا . فرود آمدن از تریبون ندامت از کارهای ریاکارانه و واقع بینی و همه این ها درست است به شرطی که اصلا اهل نطق و خطابه نباشید و چنان چه معمولا پشت تریبون می روید و حرف می زنید یا معلم و استاد دانشگاه هستید و در آمفی تاتر سخن می رانید خواب شما عادی است و تعبیر ندارد . پشت تریبون رفتن و حرف زدن تمایل شما را به تسلط بر دیگران باز می گوید و نشان آن است که در واقع خود را ضعیف می شناسید و می کوشید با دیگران برابری یا بر آن ها امتیاز حاصل نمائید . اگر در خواب ببینید که حرف می زنید اما شنونده ندارید نشان آن است که به خودتان متکی نیستید . اگر در خواب دیدید که شلوغ است و شنونده بسیار دارید و شما پشت تریبون قرار گرفته اید نشان آن است که مردم درباره شما حرف خواهند زد و عیب جوئی می کنند بخصوص اگر در خواب صدای خودتان را بشنوید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب خود را پشت تریبون ببینی ، بیانگر ضرر و زیان مالی است . اگر در خواب تریبون ببینید ، نشانه‌ی غم و اندوه است .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید