آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید برای انجام کاری کوشش و تقلا می‌کنید ، به معنای آن است که برای رسیدن به اهدافتان دچار مشکلاتی می‌شود که باید سعی و تلاش بیشتری انجام دهید .

تقلید

لوک اویتنهاو می گوید :

تقلید

کردن : نیک بختی در امور کاری

آنلی بیتون می‌گوید :

تقلید

کردن در خواب ، علامت آن است که مرتکب اشتباهی می‌شوید .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید