محمدبن سیرین گودید :

تن در خواب دیدن ، دلیل بر غم و اندوه است و معیشت مردم و هر زیادت و نقصان که در تن بیند ، دلیل بر عیش و معیشت کند . اگر بیند که تنش لاغر و نحیف بود ، دلیل است بر درویشی و بستگی کارها . اگر تن را فربه بیند ، دلیل کند بر توانگری و گشایش کارها . اگر بیند از تن او رشته بیرون می آمد و دراز می گردید ، دلیل که زندگی به عیش و فراخی گذراند و مالش زیاده شود . اگر بیند آن رشته گسسته شد ، تاویلش به خلاف این است . اگر بیند که تن او آهنین شده یا مسین ، دلیل که عمرش دراز است و روزی و نعمت بر وی فراخ شود . اگر بیند که تن او از آبگینه است ، دلیل که اجلش نزدیک باشد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند تن او قوی و درست است ، دلیل که کارش به نظام شود و راز او پوشیده بماند . اگر بیند تن او ضعیف است ، دلیل که درویش شود ورازش آشکار شود .

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر بر تن خویش زیادتی بیند ، دلیل است بر توانگری و ظفر بر دشمن ،

اگر بر تن خویش نقصانی بیند ، دلیلش به خلاف این است .

اگر بیند همه تن او آماس و ورم داشت ، دلیل که بیمار شود .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن تن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی رسد . اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید کسالت و اندوه برای شما حاصل می شود . اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته باشد دچار تنگی معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت رزق می یابید . دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر شیطانی نباشد ارتکاب گناه است و خواب شما می گوید عملی خلاف انجام می دهید . اگر تن خود را در خواب ببینید که لاغر شده همان تعبیر را دارد و اگر ببینید که تورم و برجستگی دارد گرفتار بیماری می شوید . اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار می شوید و اگر لکه ای بر سینه شما بود به شما تهمت می زنند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید