منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن ته چین در خواب بر خلاف دیدن ته دیگ است . ته چین مائده و نعمت است مخصوصا اگر با گوشت مرغ همراه باشد ، ته چین در خواب دیدن باگوشت گوسفند نیز نیکو است و خواب شما می گوید به نعمت و پول می رسید اما با مرغ بهتر است و خیر و برکت پردوام همراه دارد . ته چین اگر در رنگ سفید و سرخ باشد بهتر است که با رنگ زرد ببینیم . چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد ، از جانب او متنعم می شوید و خیر می یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می شوید . خوردن ته چین در خواب بهره وری از نعمات الهی است و هر چه ته چین کلفت تر باشد بهتر است . اگر خانمی ته چین می پزد صاحب فرزند می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید