لوک اویتنهاو می گوید :

تولد

جشن

تولد

: شما عمر طولانی خواهید داشت

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند او را دختری آید ، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد . اگر بیند او را پسری آمد ، دلیل است او دختری آید . اگر بیند دختری آورد ، دلیل است پسر آورد .

ابراهیم کرمانی گوید :

اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت ، دلیل که از جائی که امید ندارد چیزی به وی رسد .

لیلا برایت می‌گوید :

تولد

در خواب نشانه‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید .

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید که مرده‌اید و دوباره م

تولد

می‌شوید ، به این معنا است که به اهداف خود خواهید رسید .
آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید