لوک اویتنهاو می گوید :

توپ جنگی

شنیدن شلیک شدن گلوله از توپ : مشکلات در امور کاری و یا یک دشمن

شلیک کردن با توپ : پیروزی در یک امر کاری ، یا پیروزی در یک دعوا

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب

توپ جنگی

ببینید ، نشانة آن است که کشورتان در معرض تجاوز بیگانگان قرار خواهد گرفت . و جوانان از اثرات جنگ رنج ها خواهند کشید .

2ـ اگر دختری در خواب صدای توپی را بشنود ، علامت آن است که همسر سربازی خواهد شد .

3ـ خواننده باید چنین خوابهایی را با توجه به تجارب و دانسته های خود تعبیر کند . اگر زمانی خواب

توپ جنگی

ببینید که خبری از جنگ نیست ، دلالت بر آن دارد که از بدشانسی و شکست خود در کارها مضطرب و پریشان هستید .

توت سفید

لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب صدای شلیک گلوله‌ای را بشنوید ، یعنی خبرهای خوشایندی به شما می‌رسد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید