منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

جارختی یا جا لباسی و یا چوب لباسی وسیله ای است آشنا که در همه خانه ها هست و ما علی الرسم لباس خویش را بر آن می آویزیم . این وسیله را ممکن است در شهرهای مختلف به نام های گوناگون بشناسند اما به طور کلی در فارسی جارختی می گوئیم . جارختی در خواب های شما محرم و غم گسار شما است . سنگ صبور شما است . کسی است که هم شما را دوست دارد و هم بار غم تان را سبک می کند و رازتان را محفوظ نگه می دارد و بالاخره در حفظ آبروی شما می کوشد . جارختی در خواب تجسم چنین کسی است در زندگی روزانه شما و در بیداری . شما هر کس و در هر شرایط سنی که باشید چنین شخصی را در زندگی خویش دارید و اگر هم نداشته باشید به آن نیازمندید . برای دختر و پسر جوان مادر بهترین کسی است که غم می خورد و کمک می کند . برای زن شوهر و برای شوهر زن و بالاخره برای همه به طور کلی دوست خوب که شاید از برادر نزدیک تر باشد . اگر در خواب مشاهده کردید که جارختی شما بزرگ و مجلل و احساس کردید که به شما تعلق دارد کسی هست که در آینده غم شما را با بردباری خواهد خورد و بار اندوهتان را خواهد برد که او بسیار کریم و بخشنده است . اگر جارختی کوچک و محقرانه ای داشتید که لباس هایتان بیش از ظرفیت آن بود گوینده این است که غم خوار شما نیز ناتوان است و اندوه شما بزرگتر از تحمل او است . جارختی شکسته گویای تنهائی و بی همدمی است البته با توجه به توضیحی که در بالا داده شد همدم و غم گسار هر کس فرق می کند . اگر جارختی داشتید و خالی بود خوب است زیرا همدم و غم گسار دارید اما غم ندارید . اگر جارختی خریدید و به خانه آوردید و به دیوار کوفتید با کسی دوست می شوید که جای همدم شما را می گیرد و مونس شما خواهد شد . اگر جارختی داشتید و آن را از جای خود کندید چنین محرمی را از دست می دهید . اگر آن قدر لباس به جارختی آویختید که از جای کنده شد خوب نیست .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید