تعبیر خواب جارچی | معنی دیدن جارچی در خواب | تفسیر خواب جارچی از نظر معبرین

خواب جارچی

برای خواندن تعبیر خواب جارچی و معنی خواب جارچی از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن جارچی در خواب ، نشانة آن است که بحث و گفتگوها به نتیجه ای مطلوب می رسد .

2ـ اگر جارچی اندوهگینی به خواب ببینید ، نشانة آن است که واقعه ای تأسف بار به وقوع می پیوندند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید