تعبیر خواب جاسوس | معنی دیدن جاسوس در خواب | تفسیر خواب جاسوس از نظر معبرین

خواب جاسوس

برای خواندن تعبیر خواب جاسوس و معنی خواب جاسوس از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانة آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید