آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن جوایزی که به دیگران باید اعطا شود ، نشانة آن است که در اثر کوششهای آشنایان ثروتی به شما خواهد رسید .

2ـ جایزه دادن به دیگران در خواب ، نشانة آن است که از لذتهایی زمینی و ثروتی ناپایدار بهرمند خواهید شد .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید